Quản lý nghiệp vụ

Hồ sơ năng lực  /  Quản lý nghiệp vụ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ VÀ BẢO VỆ

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Quản lý, giám sát và phân loại nhân viên bảo vệ kể cả cấp chỉ huy.
 • Thường xuyên đề ra các phương án, kế hoạch nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ.
 • Thực hiện công tác báo cáo mọi tình hình liên quan đến công tác bảo vệ cho Ban Giám đốc Công ty được biết.
 • Trả lời khách hàng về mọi phàn nàn về hoạt động của lực lượng bảo vệ.
 • Phối hợp với các phòng ban trong Công ty.
 • Nghiên cứu các Nghị định, các Bộ Luật liên quan đến công tác bảo vệ.

Quyền hạn:

 • Quyết định và yêu cầu từng nhân viên trong phòng bảo vệ và lực lượng bảo vệ tuân theo mọi quy định của Công ty.
 • Đánh giá phân loại nhân viên bảo vệ.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên bảo vệ.
 • Quản lý Đội Cơ động.
 • Quyết định bổ nhiệm, đình chỉ các cấp chỉ huy mục tiêu và đội Cơ động.

 

ĐỘI TUẦN TRA CƠ ĐỘNG

Chức năng nhiệm vụ:

 • Chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên.
 • Thực hiện công tác kiểm tra mục tiêu.
 • Hỗ trợ mục tiêu khi có sự cố, xử lý nhân viên vi phạm.
 • Tham gia các nghiệp vụ phát sinh đột xuất.
 • Uốn nắn, nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên bảo vệ.
 • Nếu nhân viên bảo vệ gây ra sự cố tại mục tiêu mà có thiệt hại nghiêm trọng thì các nhân viên Cơ động có nhiệm vụ tạm thời đình chỉ công tác của nhân viên bảo vệ, sau đó nhân viên Cơ động thế vào vị trí bị khuyết đồng thời báo cáo về Công ty, BCH và đội trưởng mục tiêu để có hướng giải quyết kịp thời.
 • Điều tra các vụ việc xảy ra tại mục tiêu và báo cáo về phòng Nghiệp vụ Bảo vệ.
 • Khi hết ca trực phải bàn giao cụ thể lại cho ca sau từng vấn đề và sự việc trong ca để cho ca sau biết và tiếp tục thực hiện. Lưu ý ký nhận cụ thể khi bàn giao.
 • Thu nhận các kiến nghị và đề xuất của nhân viên bảo vệ, báo cáo kịp thời lên các cấp lãnh đạo.

Quyền hạn:

 • Đội Cơ động đại diện cho lãnh đạo Công ty đi kiểm tra các mục tiêu; có quyền kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các nhân viên bảo vệ chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty và đơn vị chủ quản.
 • Có quyền kiêm tra mục tiêu vào bất kỳ thời gian nào và được dùng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra mục tiêu. Nhân viên bảo vệ phải châp hành và thực hiện các yêu cầu chính đáng của lực lựng cơ động.
 • Có quyền yêu cầu Đội trưởng mục tiêu phối hợp xử lý các vụ việc xảy ra tại mục tiêu.
 • Lập biên bản đối với nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ vi phạm nội quy, quy định của Công ty.
 • Phát hiện và đề xuất các nhân tố tích cực tại mục tiêu lên các cấp chỉ huy; kiến nghị xử lý các nhân viên vi phạm.
 • Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên cơ động có quyền điều động các nhân viên đang làm việc ở mục tiêu và báo cáo cho lãnh đạo sau.
 • Tuyệt đồi tôn trọng chỉ huy các cấp, giúp đỡ, hỗ trợ cấp trên hoàn thành nhiệm vụ.
 • Báo cáo với lãnh đạo của Công ty về những phát sinh tại mục tiêu có ảnh hưởng đến tình hình  an ninh chung của mục tiêu và đề xuất biện pháp khắc phục.

 

Điều hành trực tuyến

Ban giám đốc Công ty Song Mã thường xuyên tiến hành kiểm tra nghiệp vụ tại các mục tiêu. Các thành viên ban điều hành được phân công thực hiện công tác quản lý trực tuyến tại mục tiêu, bất kể địa điểm và thời gian. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết tập thể công ty và tạo tinh thần dân chủ dựa trên mối quan hệ bình đẳng và cởi mở.

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ:

Công tác bàn giao giữa đội trưởng các mục tiêu được tiến hành định kỳ hàng tháng. Các đội trưởng cũng được tham gia bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ quản lý trong các khóa hoạc được tổ chức hàng quý. Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ thường xuyên được tu nghiệp, cập nhật các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đảm bảo tối đa năng lực nhân viên và chất lượng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Điều động định kỳ:

Các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động luân chuyên giữa các mục tiêu định kỳ ba tới sáu tháng hoặc theo yêu cầu của khách hang. Mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo tối đa nhu cầu an ninh- an toàn của khách hang, đồng thời phát huy tinh thần và ý thức của mỗi nhân viên bảo vệ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng gián tiếp quản lý công tác nghiệp vụ và động viên tinh thần nhân viên thông qua các chế độ phúc lợi đảm bảo quyền lợi người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, công đoàn, khen thưởng, kỹ luật …